Enerline, s.r.o.

– Výstavba elektrodistribučných vedení VN / NN
– Realizácia elektrických prípojok NN/VN

Naše služby

Trafostanice a rozvodne

Stožiarové, kioskové, objektové

Distribučné vedenia

Vzdušné, zemné NN/VN

Elektrické prípojky NN/VN

Priemysel, domy, stroje

Manipulačná technika

Valník s HR, plošina, bager, V3S 

Výstavba distribučných sietí podľa podmienok SSD, a.s.

Žiaden projekt nie je príliš veľký ani príliš malý

Každému jednému projektu bez ohľadu na jeho rozsah, objem, technickú či prístupovú náročnosť venujeme osobitnú pozornosť. Príprava či už cenovej ponuky, projektovej dokumentácie, alebo samotnej realizácie je pre nás vecou osobitého záujmu.

Či už sa podieľame na realizácií rozvodne, alebo pripravujeme elektrickú prípojku pre rodinný dom, starostlivosť o zákazníka je rovnaká.

Počas nášho pôsobenia na slovenskom aj zahraničnom trhu sme realizovali množstvo projektov pri ktorých sme riešili množstvo či už technických, administratívnych, legislatívnych ba dokonca aj logistických problémov čo nám zabezpečilo množstvo skúseností vďaka ktorým vieme úspešne predchádzať opätovnému vzniknutiu obdobných nepríjemností.

Rokov na trhu

Ukončených projektov

Posledné realizácie

Mestská štvrť Vrahovice v Prostějove

Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia, výmena podperných bodov, demontáž trafostanice, nová kiosková trafostanica, prekládka časti vedenia do zeme, rekonštrukcia NN distribučnej siete.

Horná Breznica - Zubák

Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia, výmena podperných bodov, výmena úsekového odpojovača a demontáž priehradových stožiarov.

Lučenec

Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia ponad záhradkársku osadu. Výmena vzdušného vedenia, jestvujúcich podperných bodov a montáž priehradového stožiara.

Staviame pre Vás už viac ako 15 rokov

Naši pracovníci Vám zdarma vypracujú cenové ponuky na pôvodne navrhované, ale podľa možnosti a požiadaviek aj na alternatívne prvky. Využite teda možnosť bezplatného vypracovania a zaslania cenovej ponuky.

Mobilný kontakt:

+421 905 935 349

Poruchová služba 24h:

+421 917 991 526

Partner SSD, a.s. pre developerské projekty

Naša spoločnosť je prekvalifikovaná ako plnohodnotný partner SSD, a.s. na projektovanie a realizáciu developerských projektov rozšírenia jestvujúcich a výstavby nových distribučných vedení.

Chcete sa pripojiť na elektrickú sieť ale nie je odkiaľ?

Stredoslovenská distribučná, a.s. odo dňa 1.3.2018 ponúka záujemcom o urýchlenie výstavby rozšírenia distribučných vedení možnosť realizáciu stavieb na zmluvu o spolupráci.

Akékoľvek rozšírenie z dôvodu napojenia nových odberných miest si môžu od tohto dátumu za účelom urýchlenia možnosti odberu elektrickej energie budúci odberatelia realizovať samy na vlastné náklady ako rozšírenie elektrodistribučnej siete prevádzkovateľa SSD, a.s. za podmienok stanovených vnútornými predpismi SSD, a.s. podľa zákona 251/2012 – Zákon o energetike.

REFINANCOVANIE DEVELOPERSKÝCH PROJEKTOV

Enerline, s.r.o ako zmluvný partner SSD, a.s. a prekvalifikovaná spoločnosť na realizáciu predmetných stavieb ponúka záujemcom okrem dodávky stavby na kľúč aj možnosti na refinancovanie celej realizácie a všetkých podružných činností bez ohľadu na rozsah realizácie, či finančný objem.

Hodnotenie klientov

“Presné dodržanie harmonogramu a vizuálne úhľadné prevedenie všetkých zapojení. Čistota na pracovisku a terén po ukončení uvedený do lepšieho stavu ako bol pôvodne. Veľká spokojnosť s profesionálnym prístupom vedúceho montáží.”

František Duraj

projektový manažér, SSD, a.s.

“Vysoká spokojnosť s odborným prístupom celého realizačného tímu. Veľmi dobré technické vybavenie a bezproblémové zvládnutie montáže v pomerne zlých terénnych aj poveternostných podmienkach. Bezproblémová komunikácia s dodávateľom.”

Ing. Michal Zajaček

projektový manažér, SSD, a.s.

“Kvalitné prevedenie montáže a detailné dodržanie pracovného postupu. Výstup vzhľadovo odpovedajúci katalógovým fotkám. Priebežné riešenie problémov vznikajúcich počas realizácie. Dodanie diela v kratšom čase ako bol stanovený.”

Ing. Matej Riška

projektový manažér, SSD, a.s.

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ

Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér / stavbyvedúci
0917 991 526, martinka@enerline.sk

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV

Bc. Jozef Torda
Projektový manažér / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

beres@enerline.sk, projektant@enerline.sk

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

Katarína Tančárová
0917 991 527, tancarova@enerline.sk

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932