Trafostanice

Dodávka, montáž, oprava, rekonštrukcia, prevádzka, servis.

Zameriavame sa predovšetkým na dodávku a montáž stožiarových trafostaníc. Vieme samozrejme dodať aj kioskové aj s VN prípojkou, či vyvedením výkonu.

Komplexné služby

Čo sa objektových rozvodní, či trafostaníc týka, ponúkame okrem dodávky samotného objektu (stavby nerealizujeme):

  • kompletnú výbavu od VN rozvádzača
  • cez transformátor
  • NN rozvádzače
  • meranie
  • riadenie
  • signalizáciu
  • až po vybavenie prvkami BOZP
Z

Správa a prevádzka

Okrem dodávky a výstavby trafostaníc ponúkame našim klientom aj následnú správu, prevádzkovanie a zmluvnú údržbu vrátane kompletnej dokumentácie pre uvedenie zariadenia do prevádzky.

Montujeme na Slovensku aj v zahraničí

Montujeme nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku a Ukraine. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.

Správa a prevádzka VTZ trafostaníc a rozvodní VN/NN

Vlastníte trafostanicu, ale nemáte Vy a ani žiaden Váš zamestnanec potrebnú kvalifikáciu na prevádzkovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického?

Vieme Vám pomôcť.

Na základe zmluvy o prevádzke zariadenia Vás zbavíme tohto bremena a prevezmeme na seba zodpovednosť okrem iného aj za stav technického zariadenia.

Trafostanice stožiarové

JEDNOSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA TSS-1V

 Jednostĺpová trafostanica TSS-1V je použiteľná ako koncová alebo priebežná pre vzdušné vedenia VN do 35kV. Vhodná je aj pre umiestnenie na existujúci podperný bod vedenia. Trafostanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí, v oblasti znečistenia č. I. až IV. podľa PNE 33 2000-2. Nie je vhodná pre umiestnenie v blízkosti objektov s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

Oceľová konštrukcia trafostanice je prispôsobená pre montáž transformátora do výkonu 400kVA s maximálnou hmotnosťou do 1950kg. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora, NN rozvádzača (skrine SVS) a elektrických rozvodov. Namiesto VN poistiek je možné osadiť napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode a poistkovým spodkom. Nosnou časťou trafostanice je stožiar z predpätého betónu dĺžky min. 10,5m, s dovoleným vrcholovým zaťažením min. 20kN

Výstavba a prevádzka trafostanica nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Potrebný je minimálny záber pôdy (0,50m²). Počas jej výstavby dôjde v danej lokalite k dočasnému zvýšeniu hluku a prašnosti pohybom stavebných mechanizmov. Pri prevádzke trafostanice nebude vznikať žiadny odpad.

Umiestnenie trafostanice musí byť schválené príslušnými orgánmi.

Jednostĺpová trafostanica
TSS-1V s držiakom poistiek

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Držiaky poistiek môžu byť na požiadanie dovybavené zvodičmi preptia

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

Jednostĺpová trafostanica TSS-1V s odpájačom so zvodičom prepätia a poistkovým spodkom

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

DVOJSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA TSS-2V

 Jednostĺpová trafostanica TSS-2V je použiteľná ako koncová alebo priebežná pre vzdušné vedenia VN do 35kV. Vhodná je aj pre umiestnenie na existujúci podperný bod vedenia. Trafostanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí, v oblasti znečistenia č. I. až IV. podľa PNE 33 2000-2. Nie je vhodná pre umiestnenie v blízkosti objektov s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

Oceľová konštrukcia trafostanice je prispôsobená pre montáž transformátora do výkonu 630kVA s maximálnou hmotnosťou do 2350kg. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora, NN rozvádzača (skrine SVS) a elektrických rozvodov. Namiesto VN poistiek je možné osadiť napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode a poistkovým spodkom. Nosnou časťou trafostanice sú dva stožiare z predpätého betónu dĺžky min. 10,5m, s dovoleným vrcholovým zaťažením min. 20kN

Výstavba a prevádzka trafostanica nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Potrebný je minimálny záber pôdy (2×0,50m²). Počas jej výstavby dôjde v danej lokalite k dočasnému zvýšeniu hluku a prašnosti pohybom stavebných mechanizmov. Pri prevádzke trafostanice nebude vznikať žiadny odpad.

Umiestnenie trafostanice musí byť schválené príslušnými orgánmi.

Dvojstĺpová trafostanica
TSS-1V s držiakom poistiek

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Držiaky poistiek môžu byť na požiadanie dovybavené zvodičmi preptia

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

Dvojvstĺpová trafostanica TSS-1V s odpájačom so zvodičom prepätia a poistkovým spodkom

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

Vybrané realizácie

Trafostanica Svrčinovec

Vysokonapäťová prípojka a trafostanica pre napájanie staveniska obchvatu Svrčinovec. Odbočenie z priebežného distribučného vedenia SSD, a.ss

VN vedenie Belá

Rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia SSD, a.s. medzi obcami Belá a Vyšné Kamence, vrátane demontáže pôvodného vedenia.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj čiastočná prekládka mimo zastavaného územia obce Vyšné Kamence.

DS Záskalie

Rozšírenie a posilnenie distribučnej siete v lokalite s novostavbami. Zahustenie novej distribučnej trafostanice a pripojenie nových odberných miest.

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ

Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér / stavbyvedúci
0917 991 526, martinka@enerline.sk

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV

Bc. Jozef Torda
Projektový manažér / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

beres@enerline.sk, projektant@enerline.sk

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

Katarína Tančárová
0917 991 527, tancarova@enerline.sk

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932