Trafostanice

Dodávka, montáž, oprava, rekonštrukcia, prevádzka, servis.

Zameriavame sa predovšetkým na dodávku a montáž stožiarových trafostaníc. Vieme samozrejme dodať aj kioskové aj s VN prípojkou, či vyvedením výkonu.

Čo sa objektových rozvodní, či trafostaníc týka, ponúkame okrem dodávky samotného objektu (stavby nerealizujeme) kompletnú výbavu od VN rozvádzača, cez transformátor, NN rozvádzače, meranie, riadenie, signalizáciu, až po vybavenie prvkami BOZP

Okrem dodávky a výstavby trafostaníc ponúkame našim klientom aj následnú správu, prevádzkovanie a zmluvnú údržbu vrátane kompletnej dokumentácie pre uvedenie zariadenia do prevádzky.

Správa a prevádzka VTZ trafostaníc a rozvodní VN/NN

Vlastníte trafostanicu, ale nemáte Vy a ani žiaden Váš zamestnanec potrebnú kvalifikáciu na prevádzkovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického?

Vieme Vám pomôcť.

Na základe zmluvy o prevádzke zariadenia Vás zbavíme tohto bremena a prevezmeme na seba zodpovednosť okrem iného aj za stav technického zariadenia.

Trafostanice stožiarové

JEDNOSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA TSS-1V

 Jednostĺpová trafostanica TSS-1V je použiteľná ako koncová alebo priebežná pre vzdušné vedenia VN do 35kV. Vhodná je aj pre umiestnenie na existujúci podperný bod vedenia. Trafostanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí, v oblasti znečistenia č. I. až IV. podľa PNE 33 2000-2. Nie je vhodná pre umiestnenie v blízkosti objektov s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

Oceľová konštrukcia trafostanice je prispôsobená pre montáž transformátora do výkonu 400kVA s maximálnou hmotnosťou do 1950kg. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora, NN rozvádzača (skrine SVS) a elektrických rozvodov. Namiesto VN poistiek je možné osadiť napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode a poistkovým spodkom. Nosnou časťou trafostanice je stožiar z predpätého betónu dĺžky min. 10,5m, s dovoleným vrcholovým zaťažením min. 20kN

Výstavba a prevádzka trafostanica nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Potrebný je minimálny záber pôdy (0,50m²). Počas jej výstavby dôjde v danej lokalite k dočasnému zvýšeniu hluku a prašnosti pohybom stavebných mechanizmov. Pri prevádzke trafostanice nebude vznikať žiadny odpad.

Umiestnenie trafostanice musí byť schválené príslušnými orgánmi.

Jednostĺpová trafostanica
TSS-1V s držiakom poistiek

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Držiaky poistiek môžu byť na požiadanie dovybavené zvodičmi preptia

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

Jednostĺpová trafostanica TSS-1V s odpájačom so zvodičom prepätia a poistkovým spodkom

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

DVOJSTĹPOVÁ TRAFOSTANICA TSS-2V

 Jednostĺpová trafostanica TSS-2V je použiteľná ako koncová alebo priebežná pre vzdušné vedenia VN do 35kV. Vhodná je aj pre umiestnenie na existujúci podperný bod vedenia. Trafostanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí, v oblasti znečistenia č. I. až IV. podľa PNE 33 2000-2. Nie je vhodná pre umiestnenie v blízkosti objektov s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

Oceľová konštrukcia trafostanice je prispôsobená pre montáž transformátora do výkonu 630kVA s maximálnou hmotnosťou do 2350kg. Konštrukcia je navrhnutá pre upevnenie transformátora, NN rozvádzača (skrine SVS) a elektrických rozvodov. Namiesto VN poistiek je možné osadiť napr. zvislý VN odpájač so zvodičom prepätia na vývode a poistkovým spodkom. Nosnou časťou trafostanice sú dva stožiare z predpätého betónu dĺžky min. 10,5m, s dovoleným vrcholovým zaťažením min. 20kN

Výstavba a prevádzka trafostanica nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Potrebný je minimálny záber pôdy (2×0,50m²). Počas jej výstavby dôjde v danej lokalite k dočasnému zvýšeniu hluku a prašnosti pohybom stavebných mechanizmov. Pri prevádzke trafostanice nebude vznikať žiadny odpad.

Umiestnenie trafostanice musí byť schválené príslušnými orgánmi.

Dvojstĺpová trafostanica
TSS-1V s držiakom poistiek

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Držiaky poistiek môžu byť na požiadanie dovybavené zvodičmi preptia

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

Dvojvstĺpová trafostanica TSS-1V s odpájačom so zvodičom prepätia a poistkovým spodkom

Prevedenie:
VN pripojenie vzdušným vedením
NN vývody na vzdušné vedenie

Prívod a vývody je možné modifikovať podľa požiadaviek odberateľa na zemné, alebo ich rôzne kombinácie

Trafostanica Svrčinovec

Vysokonapäťová prípojka a trafostanica pre napájanie staveniska obchvatu Svrčinovec. Odbočenie z priebežného distribučného vedenia SSD, a.ss

VN vedenie Belá

Rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia SSD, a.s. medzi obcami Belá a Vyšné Kamence, vrátane demontáže pôvodného vedenia.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj čiastočná prekládka mimo zastavaného územia obce Vyšné Kamence.

DS Záskalie

Rozšírenie a posilnenie distribučnej siete v lokalite s novostavbami. Zahustenie novej distribučnej trafostanice a pripojenie nových odberných miest.

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ
Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér

0917 991 526, martinka@enerline.sk 

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV
Bc. Jozef Torda
projektmanažer/ príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

projektant@enerline.sk 

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

MAJSTER STAVEBNEJ PRÍPRAVY
Rudolf Haviar
príprava stavebnej časti

0917 991 527, majster@enerline.sk 

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

haviarova@enerline.sk

KOORDINÁCIA EXTERNÝCH DODÁVOK

celko@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932