Projekcia a inžinierska činnosť

Projektovanie, revízie, posudky, štúdie energetických celkov

Ponúkame služby vo všetkých fázach procesu:

 • príprava podkladov pre jednotlivé žiadosti,
 • poradenské služby už od vypísania žiadosti príslušnej distribučnej spoločnosti
 • príprava projektovej dokumentácie
 • územné a stavebné konanie
 • služby stavbyvedúceho, či stavebného dozoru
 • kolaudácia a uvedenie do prevádzky
 • komunikácia s distribučnými spoločnosťami
 • energetické poradenstvo
 • komplexné zastrešenie celého procesu
Pri projektovaní elektrických zariadení berieme ohľad na požiadavky objednávateľa, ale aj na bezpečnosť a spoľahlivosť elektrickej inštalácie a zariadení, ako aj ich hospodárnosť.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Na zaistenie funkčnosti a bezpečnosti elektrických rozvodov je podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. potrebné vykonávať revízie elektrických zariadení v stanovených termínoch. Na základe oprávnenia Technickej inšpekcie vykonávame:

 • prvé odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení aj vyhradených technických zariadení pred uvedením do prevádzky
 • periodické prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • periodické prehliadky elektrických spotrebičov vrátane pasportizácie