Distribučné vedenia/rozvody

Elektrické vedenia budované podľa zákona o energetike 251/2012 Z.z.
 • komplexné služby stavieb na „kľúč“
 • montáže, opravy a rekonštrukcie distribučných sietí pre NN/ VN a VVN
 • silnoprúdové VN rozvody, vonkajšie linky, káblové vedenia
 • prekládky vedení bez obmedzenia napätia
 • práce pod napätím
 • verejné osvetlenie
Našim hlavným zameraním je výstavba elektrických distribučných vedení či už zemných, alebo vzdušných v napäťových hladinách NN, VN, alebo VVN určených primárne na verejnú distribúciu elektrickej energie, budovaných podľa osobitného predpisu a to zákon o energetike 251/2012 Z.z. V tomto odvetví vieme distribučným spoločnostiam ponúknuť komplexné služby stavieb na „kľúč“.

Certifikácie a oprávnenia

Naša spoločnosť ako jedna z mála spĺňa všetky potrebné podmienky a kritéria nielen v oblasti elektrotechnických oprávnení ale aj v environmentálnej oblasti čo sa týka oprávnenia udeľovaného ministerstvom životného prostredia MŽPSR na manipuláciu s nebezpečným odpadom.

Technické vybavenie

Vlastníme všetku techniku potrebnú na výstavbu akéhokoľvek typu distribučných rozvodov a to aj v tých najnáročnejších terénoch.

Certifikovaný personál

Pravidelne preškoľujeme pracovníkov na všetky štandardne používané systémy ako napríklad:

 • Systém pre izolované VN vzdušné vedenia PAS
 • Systém pre izolované NN vzdušné vedenia Ensto – Retilens
 • Systém pre izolované závesné VN káblové vedenie Distri
 • Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Cellpak
 • Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Tyco

Okrem vyššie menovaných samozrejme montujeme všetky ostatné systémy podľa štandardov príslušných distribučných spoločností.

Montujeme na Slovensku aj v zahraničí

Montujeme nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EÚ.
Z

Správa a prevádzka

Okrem dodávky a výstavby trafostaníc ponúkame našim klientom aj následnú správu, prevádzkovanie a zmluvnú údržbu vrátane kompletnej dokumentácie pre uvedenie zariadenia do prevádzky. Viac informácií …

Potrebujete rozšíriť, či predĺžiť distribučnú siet?

Akékoľvek rozšírenie, či predĺženie DS z dôvodu napojenia nových odberných miest si môžu za účelom urýchlenia možnosti odberu elektrickej energie budúci odberatelia realizovať samy na vlastné náklady ako rozšírenie elektrodistribučnej siete prevádzkovateľa SSD, a.s. za podmienok stanovených vnútornými predpismi SSD, a.s. podľa zákona 251/2012 – Zákon o energetike. Naša spoločnosť je v zozname partnerov SSD pre projekty a realizácie rozšírenia DS.