Distribučné rozvody 

Elektrické vedenia budované podľa zákona o energetike 251/2012 Z.z.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je výstavba elektrických distribučných vedení či už zemných, alebo vzdušných v napäťových hladinách NN, VN, alebo VVN určených primárne na verejnú distribúciu elektrickej energie, budovaných podľa osobitného predpisu a to zákon o energetike 251/2012 Z.z. V tomto odvetví vieme distribučným spoločnostiam ponúknuť komplexné služby stavieb na „kľúč“.
Z

Výstavba distribučných sietí podľa podmienok SSD, a.s

Naša spoločnosť je partner SSD, a. s. pre developerské projekty.

Certifikácie a oprávnenia

Naša spoločnosť ako jediná svojho druhu spĺňa všetky potrebné podmienky a kritéria nielen v oblasti elektrotechnických oprávnení ale aj v environmentálnej oblasti čo sa týka oprávnenia udeľovaného ministerstvom životného prostredia MŽPSR na manipuláciu s nebezpečným odpadom a v neposlednej rade sme oprávnená spoločnosť vykonávať geodetické a kartografické úkony.

Technické vybavenie

Naša spoločnosť priamo disponuje všetkou technikou potrebnou na výstavbu akéhokoľvek typu distribučných rozvodov a to aj v tých najnáročnejších terénoch.

Certifikovaný personál

Naši pracovníci sú pravidelne preškoľovaní na všetky štandardne používané systémy ako napríklad:

 • Systém pre izolované VN vzdušné vedenia PAS
 • Systém pre izolované NN vzdušné vedenia Ensto – Retilens
 • Systém pre izolované závesné VN káblové vedenie Distri
 • Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Cellpak
 • Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Tyco

Okrem vyššie menovaných samozrejme montujeme všetky ostatné systémy podľa štandardov príslušných distribučných spoločností.

Kvalitné komponenty

Priamo alebo prostredníctvom tretích osôb spolupracujeme s výrobcami:

 • Ensto
 • Esta
 • Elektrovod
 • SEG
 • Elba
 • Tyco
 • Eltech – Cellpak

Je samozrejmosťou že zmienené komponenty nielenže montujeme, ale ich vieme v prípade záujmu aj operatívne dodať v požadovanom množstve a to priamo či už od výrobcov, alebo dovozcov.  

Montujeme na Slovensku aj v zahraničí

Montujeme nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku a Ukraine. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.

Vybrané realizácie

Trafostanica Svrčinovec

Vysokonapäťová prípojka a trafostanica pre napájanie staveniska obchvatu Svrčinovec. Odbočenie z priebežného distribučného vedenia SSD, a.ss

VN vedenie Belá

Rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia SSD, a.s. medzi obcami Belá a Vyšné Kamence, vrátane demontáže pôvodného vedenia.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj čiastočná prekládka mimo zastavaného územia obce Vyšné Kamence.

DS Záskalie

Rozšírenie a posilnenie distribučnej siete v lokalite s novostavbami. Zahustenie novej distribučnej trafostanice a pripojenie nových odberných miest.

Hlavné partnerské spoločnosti

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ

Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér / stavbyvedúci
0917 991 526, martinka@enerline.sk

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV

Bc. Jozef Torda
Projektový manažér / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

beres@enerline.sk, projektant@enerline.sk

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

Katarína Tančárová
0917 991 527, tancarova@enerline.sk

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932