Správa a prevádzka VTZ

Správa a prevádzka VTZ trafostaníc a rozvodní VN/NN.

 • správa a prevádzka vyhradených technických zariadení podľa Zákona 124/2006 Z.z.
 • revízie VTZ na VN / NN, vrátane výbušných priestorov
 • príprava trafostaníc na úradne skúšky
 • vypracovanie ročného harmonogramu odborných prehliadok a odborných skúšok
 • sledovanie výkonu / preberanie správ / odstránenie závad na VTZ
 • preberanie / zmluva o prevádke VTZ

Vlastníte trafostanicu, ale nemáte Vy a ani žiaden Váš zamestnanec potrebnú kvalifikáciu na prevádzkovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického? Vieme Vám pomôcť.

Certifikovaný personál

Na základe zmluvy o prevádzke zariadenia Vás zbavíme tohto bremena a prevezmeme na seba zodpovednosť okrem iného aj za stav technického zariadenia. Vypracovanie technickej dokumentácie – MPP – Miestny prevádzkový predpis.

Vykonávame revízie Vyhradeného technického zariadenia na vysokom (VN) a nízkom napätí (NN), vrátane výbušných priestorov. Výstupom bude revízna správa. Automatizované generovanie nasledujúcich termínov prehliadok s upozornením v dostatočnom časovom predstihu. Plánovanie jednotlivých revízií a kontrol vopred, aby bola zaručená ich platnosť. Podľa platnej legislatívy, má mať Prevádzkovateľ VTZ vypracovaný miestny prevádzkový predpis, v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami.
Správa a prevádzka vyhradených technických zariadení (VTZ) sa riadi Zákonom 124/2006 Z.z. „o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a Vyhláškou č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Uvedené dokumenty definujú a ustanovujú zásady a podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nasledovnými vyhradenými technickými zariadeniami.

Z

Pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku uvedených VTZ sa v požadovaných pracovných cykloch realizujú nasledovné činnosti a opatrenia:

 

 • vypracovanie ročného harmonogramu odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ
  podľa platnej vyhlášky,
 • sledovanie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok príslušnými firmami
 • preberanie správ z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ
 • objednanie odstránenia závad z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ