Životné prostredie

Nakladanie s nebezpečným odpadom.

Naša spoločnosť ENERLINE, s.r.o. ako jediná svojho druhu spĺňa všetky potrebné podmienky a kritéria nielen v oblasti elektrotechnických oprávnení ale aj v environmentálnej oblasti čo sa týka oprávnenia udeľovaného ministerstvom
životného prostredia MŽPSR na manipuláciu s nebezpečným odpadom.

Vzniknuté odpady z obalov (papierové a plastové) sú triedené, zhodnotené a až potom jeho následné odstránenie s príslušnými dokladmi.

Z

Našim obchodným partnerom vieme zabezpečiť:

  • odvoz a následné zneškodnenie všetkých odpadov kategórie „ostatný odpad“
  • odvoz a následné zneškodnenie vybraných druhov odpadov kategórie nebezpečný odpad (odpady z elektrických a elektronických zariadení, stavebné odpady, a pod.)

Zameriavame sa predovšetkým na dodávku a montáž stožiarových trafostaníc. Samozrejme dodávame aj kioskové a objektové vrátane lôžka, uzemnenia, VN prípojky, či vyvedenia výkonu na všetkých napäťových hladinách.